Algemene voorwaarden Shop voor het Máxima

Definities:

Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation is juridisch eigenaar van de producten welke op shopvoorhetmaxima.nl gepubliceerd zijn.

Keiretsu Charity Concepts B.V.: Leverancier van Prinses Máxima Centrum Foundation welke voor Prinses Máxima Centrum Foundation het beheer van shopvoorhetmaxima.nl uitvoert en verantwoordelijk is voor de levering van de artikelen.

Besteller: opdrachtgever, dan wel een ieder die met Keiretsu Charity Concepts B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Keiretsu Charity Concepts B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers.

shopvoorhetmaxima.nl: een speciale internet winkelomgeving waarin door de besteller producten van Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation kunnen worden bezichtigd en besteld.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Keiretsu Charity Concepts B.V., en de besteller, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Keiretsu Charity Concepts B.V. overeengekomen worden.

1.2 Indien Keiretsu Charity Concepts B.V. niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Keiretsu Charity Concepts B.V. het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de besteller van toepassing verklaart, binden Keiretsu Charity Concepts B.V. niet, tenzij deze schriftelijk door Keiretsu Charity Concepts B.V. zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Keiretsu Charity Concepts B.V. een mededeling van de besteller dat deze de voorwaarden van Keiretsu Charity Concepts B.V. niet aanvaard en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door Keiretsu Charity Concepts B.V. gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn gebaseerd op de omschrijving van de aangeboden producten en/of dienstenbesteller.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Keiretsu Charity Concepts B.V. met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3 Aanbiedingen op shopvoorhetmaxima.nl zijn gericht aan de besteller bij shopvoorhetmaxima.nl en zijn geldig zolang de voorraad strekt of tot de bij het product gemelde datum. Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar, tenzij anders vermeld.

2.4 Keiretsu Charity Concepts B.V. behoudt zich het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling. Keiretsu Charity Concepts B.V. zal desgevraagd de besteller schriftelijk de reden van haar besluit mededelen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Keiretsu Charity Concepts B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de besteller de overeenkomst ontbinden.

3.3 Keiretsu Charity Concepts B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Keiretsu Charity Concepts B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Keiretsu Charity Concepts B.V. slechts voor zover zij door Keiretsu Charity Concepts B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Keiretsu Charity Concepts B.V. is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de besteller worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten worden vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Administratie- en verzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen worden per product berekend. Adviesprijzen worden in overleg met de fabrikant en/of leverancier vastgesteld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2 (Tijdelijke) prijsaanpassingen kunnen voorkomen. Prijsinformatie wordt op shopvoorhetmaxima.nl gepubliceerd. Voor de gevolgen van typefouten aanvaarden zowel Keiretsu Charity Concepts B.V. als Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation geen aansprakelijkheid.

4.3 Keiretsu Charity Concepts B.V. is niet verplicht het product voor de verkeerde (lagere) prijs aan u te leveren, zelfs als wij u al een bevestiging van verzending hebben toegestuurd, als de verkeerde prijs overduidelijk en onmiskenbaar een fout was en deze verkeerde prijs redelijkerwijze door u als zodanig kon worden herkend.

Artikel 5. Reclames defect of beschadigd

5.1 Een bestelling kan binnen veertien (14) werkdagen, gerekend vanaf het moment dat alle producten zijn geleverd, door de besteller kosteloos retour gezonden worden.

5.2 De besteller dient een email te sturen naar info@shopvoorhetmaxima.nl met daarin vermeld het bestelnummer.

5.3 De besteller dient het op shopvoorhetmaxima.nl gekochte product inclusief het retourformulier en de reden van retour terug te sturen naar het op het retourformulier vermelde adres. Na retourontvangst van de goederen, zal het bedrag van de retourzending binnen 14 dagen op de rekening van de besteller worden bijgeschreven.

5.4 Alle geretourneerde producten dienen in de oorspronkelijke verpakking verpakt te worden.

5.5 Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur, pakbon of fax en retourmelding worden verzonden. Indien de retouren kapot of gebruikt zijn, behoudt Keiretsu Charity Concepts B.V. zich het recht voor een waardevermindering in rekening te brengen.

5.6 Bederfelijke producten kunnen niet worden geretourneerd en vormen een uitzondering op het herroepingsrecht. Producten die vanwege hygiëne zijn verzegeld kunnen alleen worden geretourneerd wanneer de verzegeling intact is.

5.7 Indien en voor zover de reclame door Keiretsu Charity Concepts B.V. gegrond wordt bevonden zal Keiretsu Charity Concepts B.V., naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke zaken vervangen, zonder dat de besteller daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

5.8 Het reclameren ontslaat de besteller niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Keiretsu Charity Concepts B.V.

Artikel 6. Overige Reclames

6.1 Een bestelling kan binnen veertien (14) werkdagen door de besteller retour gezonden worden.

6.2 Alle geretourneerde producten moeten in de oorspronkelijke verpakking en voldoende verpakt voor verzending worden ontvangen. Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur, pakbon of fax en retourmelding worden verzonden.

6.3 Er worden herstel- en vervangingskosten berekend als de producten beschadigd zijn of ontbreken. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de vergoeding.

6.4 Bederfelijke producten kunnen niet worden geretourneerd en vormen een uitzondering op het herroepingsrecht. Producten die vanwege hygiëne zijn verzegeld kunnen alleen worden geretourneerd wanneer de verzegeling intact is.

6.5 Een bestelling kan binnen acht (8) werkdagen kosteloos aangepast worden mits de bestelling nog niet verzonden is.

6.6 Indien en voor zover de reclame door Keiretsu Charity Concepts B.V. gegrond wordt bevonden zal Keiretsu Charity Concepts B.V., naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, de zaken vervangen, zonder dat de afnemerbesteller daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

6.7 Het reclameren ontslaat de afnemer besteller niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Keiretsu Charity Concepts B.V.

Artikel 7. Retourneren

7.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

7.2 U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.

7.3 U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

7.4 Alle geretourneerde producten moeten in de oorspronkelijke verpakking en voldoende verpakt voor verzending worden ontvangen. Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur, pakbon of fax en retourmelding worden verzonden.

7.5 Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@shopvoorhetmaxima.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling geschiedt te allen tijde vooraf middels een elektronische beveiligde betaling.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan de besteller geleverde zaken blijven eigendom van Keiretsu Charity Concepts B.V. tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de besteller verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

9.2 Ingeval Keiretsu Charity Concepts B.V. de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Keiretsu Charity Concepts B.V. op schadevergoeding onverlet.

Artikel 10. Levertijd

10.1 Alle bestellingen geplaatst voor 14.00 uur worden nog dezelfde werkdag verzonden naar het opgegeven adres. Tijdens piekperioden is het mogelijk dat hiervan afgeweken wordt. Mocht dit dermate vertraagd zijn dan informeert Keiretsu Charity Concepts de besteller.

10.2 Alle door Keiretsu Charity Concepts B.V. genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Keiretsu Charity Concepts B.V. bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Keiretsu Charity Concepts B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

10.3 Overschrijding van de door Keiretsu Charity Concepts B.V. opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de besteller nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 11. Levering

11.1 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Keiretsu Charity Concepts B.V. de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de besteller de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Keiretsu Charity Concepts B.V. gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

11.2 Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd voor de besteller beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de zaken te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 12. Transport

12.1  Keiretsu Charity Concepts B.V. bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke.

Artikel 13. Niet-toerekenbare niet-nakoming

13.1 Indien Keiretsu Charity Concepts B.V. door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Keiretsu Charity Concepts B.V. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Keiretsu Charity Concepts B.V. op betaling door de besteller voor reeds door Keiretsu Charity Concepts B.V. verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Keiretsu Charity Concepts B.V. alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Keiretsu Charity Concepts B.V. tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers waardoor Keiretsu Charity Concepts B.V. haar verplichtingen jegens de besteller in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 14. Garantie

14.1 Behoudens hetgeen in 13.5 is bepaald, garandeert Keiretsu Charity Concepts B.V. de door haar geleverde zaken tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Keiretsu Charity Concepts B.V. naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Keiretsu Charity Concepts B.V. Gebreken dienen schriftelijk bij Keiretsu Charity Concepts B.V. te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

14.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan Keiretsu Charity Concepts B.V. zijn gewijzigd of worden onderhouden.

14.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Keiretsu Charity Concepts B.V. vervaardigde zaken de garantie voor een periode van twaalf maanden van af het tijdstip van levering.

14.4 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Keiretsu Charity Concepts B.V., geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Keiretsu Charity Concepts B.V. niet gehouden, noch is de besteller gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

14.5 Indien de zaken door Keiretsu Charity Concepts B.V. van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Keiretsu Charity Concepts B.V. zal de besteller op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

14.6 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Keiretsu Charity Concepts B.V. in rekening worden gebracht.

14.7 Ingeval van reparatie van defecte zaken, onder of buiten garantie, is de besteller verplicht de zaken op eigen kosten te retourneren naar Keiretsu Charity Concepts B.V.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Keiretsu Charity Concepts B.V. is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde zaken of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde zaken en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Keiretsu Charity Concepts B.V. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of –vermindering en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van zaken en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Keiretsu Charity Concepts B.V. is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de besteller of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Keiretsu Charity Concepts B.V. toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Keiretsu Charity Concepts B.V. afgesloten verzekering.

15.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Keiretsu Charity Concepts B.V. geleverde zaken, is Keiretsu Charity Concepts B.V. niet aansprakelijk.

Artikel 16. Ontbinding/Beëindiging

16.1 De besteller wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn in geval:

  • De besteller enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
  • Keiretsu Charity Concepts B.V. goede gronden heeft te vrezen dat de besteller in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
  • De besteller zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
  • De besteller overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf of tot ontbinding;
  • Van overlijden, indien de besteller een natuurlijk persoon is.

16.2 Keiretsu Charity Concepts B.V. is in de 15.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

  • de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de besteller en/of;
  • enig door de besteller aan Keiretsu Charity Concepts B.V. verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of;
  • het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen

16.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 17. Algemeen

17.1 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

18.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de in de woonplaats van de besteller bevoegde rechter.

Keiretsu Charity Concepts B.V.

Delftweg 104b

3043 NA Rotterdam

Nederland

Telefoon: 010 – 208 08 08

KVK: 68475411

BTW: NL857461643B01

Email: info@shopvoorhetmaxima.nl